Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012

Εκδήλωση από την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας αφιερωμένη στην οικογένεια και την πολύτεκνη μητέρα

H Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, σε συνεργασία με τον σύλλογο πολυτέκνων Ν. Ημαθίας, πραγματοποίησε την Κυριακή της Απόκρεω στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο, γιορτή - αφιέρωμα στην οικογένεια , την οποία παρακολούθησε πλήθος κόσμου και τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ. Καραπαναγιωτίδης, η Δήμαρχος Βεροίας κ. Ουλσουτζόγλου και επρόσωποι στρατιωτικών αρχών της πόλεώς μας.Την εκδήλωση άνοιξε, με σχετική ομιλία, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων ο οποίος αναφέρθηκε στο πρόσωπο της Παναγίας η οποία είναι και μητέρα όλων μας και πρότυπο κάθε πολύτεκνης μητέρας και στην οποία πρέπει να καταφεύγει κάθε οικογένεια. Ακόμη τόνισε την αξία της παιδαγωγίας που πρέπει να λαμβάνουν τα παιδιά με την ευθύνη των γονιών τους αλλά και των δασκάλων τους.

Κεντρική ομιλήτρια στην εκδήλωση ήταν η εκπαιδευτικός και μέλος της Συνοδικής Επιτροπής για την πολιτιστική ταυτότητα κ. Ευδοξία Αυγουστίνου με θέμα : «Αξιακοί προσανατολισμοί στα σχολικά βιβλία». Η ομιλήτρια κατέδειξε την συστηματική αλλοίωση του ορθοδόξου και πατριωτικού φρονήματος , όπως αυτό παρατηρείται συστηματικά να γίνεται τα τελευταία χρόνια μέσω των σχολικών βιβλίων… Πρότεινε την εγρήγορση όλων απέναντι σε ό,τι απαξιώνουν τα σχολικά βιβλία και μάλιστα όταν αυτά είναι η ελληνική παράδοση και η ορθόδοξη πίστη μας. Εντύπωση προκάλεσαν στο ακροατήριο η απαγγελία ποιημάτων και η απόδοση ύμνων από μικρά παιδιά. Ακόμη ο Σεβασμιώτατος επέδωσε το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ σε 8 πολύτεκνες οικογένειες του Νομού μας.Την εκδήλωση πλαισίωσε καλλιτεχνικά η Χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως η οποία απέδωσε επίκαιρους ύμνους, υπο τη διεύθυνση του μαέστρου κ. Δημητρίου Κεχαγιά.

Την ευθύνη όλης της εορτής είχε ο ιερεύς π. Νεκτάριος Σαββίδης.
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥΠρίν ἀπό δύο περίπου ἑβδομάδες ἑορτάσαμε τή Δεσποτική καί Θεο μητορική ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς, μιά ἑορτή κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκ κλη σία μας τιμᾶ στό πρόσωπο τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία ὡς Μητέρα τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ συνοδεύει τό τεσσα ρα κον θήμερο βρέφος Ἰη σοῦ στόν ναό τοῦ Σο λομῶντος, καί γίνεται ἀποδέκτης τῆς προφη τείας τοῦ πρεσβύτου Συ μεών, τήν κάθε μη τέρα καί ἰδιαίτερα τήν πολύτε κνη μητέρα μέ μία ἑορταστική ἐκ δή λωση πού ὀργανώνει σέ συνερ γασία μέ τόν Σύλ λογο πολυ τέ κνων τοῦ νομοῦ μας.

Τιμᾶ τή μητέρα, γιατί ἀνα γνω ρί ζει τό ἔργο καί τή συνεισφορά της στό ἔργο τῆς δημιουρ γίας τοῦ ἀν θρώπου, στήν ὁποία συνεργεῖ μέ τόν Θεό.

Τήν τιμᾶ, γιατί ἀνα γνω ρίζει τό ἔργο καί τήν προσ φο ρά της στήν οἰκογένεια, στήν κοι νωνία, στήν πατρίδα μας καί στήν Ἐκκλησία.

Τήν τιμᾶ, γιατί ἀνα γνω ρίζει τή θυσία καί τήν αὐτο θυ σία της ὄχι μόνο χάρη τῶν παι διῶν της, ἀλλά καί γενικό τε ρα, γιατί ἡ μητέρα γνω ρίζει πάντοτε νά θυσιά ζει τόν ἑαυτό της, νά θυ σιάζει τόν χρόνο της, νά θυσιάζει τίς γνώσεις της, νά θυσιάζει τίς δυ νά μεις της προ κει μέ νου νά προσ φέρει. Καί δέν θά ἦταν ὑπερ βολή, ἐάν λέγαμε ὅτι ἡ λέξη μη τέ ρα εἶναι ταυτό ση μη μέ τή λέξη θυσία καί προσ φορά.

Τά προφητικά λόγια τοῦ πρεσ βύ του Συμεών, ὁ ὁποῖος προβλέ πο ντας τό πάθος καί τή σταυ ρική τοῦ Χρι στοῦ γιά χάρη τοῦ ἀνθρώπου προ λέγει τόν πόνο τῆς Παναγίας πού ὡς δίστο μη ρομφαία θά διαπε ρά σει τήν ψυχή της, ἀφοροῦν ἀσφαλῶς κατ᾽ ἐξοχήν τήν Πανα γία, ἀφοροῦν ὅμως καί κάθε μη τέρα, ἡ ὁποία ἀγωνί ζε ται γιά τήν ἀνατροφή καί διαπαιδα γώγη ση τῶν παιδιῶν της.

Καί τό ἔργο τῆς ἀνα τρο φῆς καί διαπαιδα γω γήσεως τῶν παιδιῶν δέν εἶναι οὔτε εὔκολο οὔτε ἁπλό ἔργο. Εἶναι μία σύνθετη καί κο πιώ δης διαδικασία πού δέν ὁλο κλη ρώνεται σέ λί γους μῆνες ἤ ἔστω σέ με ρικά χρόνια, ἀλλά συν τελεῖται διά βίου, γιατί ἡ μητέρα ἀποτε λεῖ πρότυπο καί παρά δειγ μα γιά τά παιδιά της σέ ὅλη της τή ζωή, ἀποτελεῖ σημεῖο ἀνα φο ρᾶς γι᾽ αὐτά, ἀποτε λεῖ διαρκῆ ὁδο δεί κτη στή ζωή τους τόσο μέ τά λόγια καί τίς συμ βουλές της ὅσο καί μέ τή δική της πορεία μέσα στή ζωή.

Καί εἶναι γι᾽ αὐτό με γάλη ἡ εὐ θύ νη καί τό βάρος πού ἐπω μίζεται μία γυναίκα ἀποδεχό με νη τή μη τρό τητα· εἶ ναι ὅμως ταυτόχρονα μία εὐλογία γιά τήν ἴδια καί μία προσφορά στούς ἀνθρώπους καί τήν κοινωνία, γιατί ἀνα λαμβάνει ὄχι μόνο νά φέρει ἀνθρώπινες ὑπάρξεις στόν κόσμο ἀλλά καί νά τίς ἀναδεί ξει σέ ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες χρήσι μες στόν ἑ αυ τό τους καί στό κοινωνικό σύ νο λο, ἱκανές νά ἀντιμετω πί σουν τή ζωή μέ τίς δυσ κο λίες καί τίς εὐχάρι στες στιγμές της καί ἀκόμη ἱκανές νά συμ βάλ λουν μέ τή στά ση καί συμπεριφορά τους στή βελ τίωση καί τήν πρόοδο τῆς πα τρί δος καί τοῦ κόσμου.

Ὁ ρόλος, λοιπόν, τῆς μητέρας εἶ ναι πολλα πλός καί καθοριστικός γιά τή ἐξέλιξη τῆς προ σωπικό τη τος τῶν παι διῶν της. Αὐτή βρί σκε ται κοντά τους ἀπό τήν πρώτη στιγ μή τῆς ζωῆς, βρίσκεται περισ σό τερο ἀπό κάθε ἄλλον, θυσιά ζο ντας πολλές φορές καί τή δική της ζωή καί τή δική της καριέρα, καί ἀπό αὐτήν παίρ νουν τά παιδιά τά πιό καθο ρι στικά μαθήματα γιά τή ζωή τους, μαθή ματα ἀπό τά ὁποῖα ἐξαρ τᾶται καί ἡ πρόσ ληψη τῶν μα θημάτων πού θά πάρουν στή συνέχεια ἀπό τό σχο λεῖο καί τό ἐκπαιδευ τικό σύστημα.

Ἄν, ὅπως θά ἀκού σου με στή συνέχεια ἀπό τήν ὁμιλήτριά μας, εἶ ναι σημαντικός ὁ ἀξια κός προ σ α νατολισμός τῶν σχολι κῶν βι βλί ων γιά τή σωστή ἀγωγή τῶν παι διῶν, εἶναι ἐξί σου σημα ντική ἡ συμ βολή τῆς μητέρας, πού διδά σκει στά παιδιά της τόν βα σικό ἀξιακό κώ δικα καί προσδιο ρίζει τή συμπεριφορά τους ὄχι μόνο στό σχολεῖο ἀλλά καί γενι κό τερα στή ζωή τους.

Αὐτός ὁ σημαντικός ρό λος τῆς μητέρας ἀνα γνωρίζεται καί μέ τή γνω στή φρά ση πού συχνά ἀκοῦμε ὅτι, δηλαδή, «πί σω ἀπό κά θε με γάλο ἄνδρα βρί σκε ται μία σπου δαία γυ ναίκα», καθώς δέν πρέ πει νά ξεχνοῦμε ὅτι ἡ μη τέρα εἶναι πάντοτε ἡ σπου δαία γυναίκα πού βρίσκεται δίπλα σέ κάθε ἄνθρωπο, καί ὅτι ἡ Πα ναγία μας εἶναι ἡ γυ ναίκα ἐκείνη πού ἀξι ώθηκε νά βρί σκεται διά παντός δίπλα στόν θρόνο τοῦ Υἱοῦ της, στόν οὐρανό.

Γι᾽ αὐτό καί τιμῶντας τήν Πα να γία μας ὡς Μη τέρα τοῦ δι᾽ ἡμᾶς ἐναν θρωπήσαντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ τι μοῦμε καί ὅλες τίς μη τέρες.

Ἰδιαίτερη τιμή ὅμως ἀπο δί δουμε στίς πολύ τε κνες μητέ ρες, τῶν ὁποί ων ἡ προσφορά καί ἡ θυ σία εἶναι πολλα πλῆ, καί ἡ ἐπι λογή τους αὐτή σέ μία ἐποχή πού οἱ ἄν θρω ποι θέ τουν ὡς πρώ τη προ τε ραιότητα τῆς ζωῆς τους τό προ σω πι κό τους συμ φέρον, ἀπο τελεῖ γιά ὅλους μας ἕνα μεγάλο μάθημα ζω ῆς.

Γι’ αὐτό καί σήμερα, ὅπως καί κά θε χρόνο, ἡ Ἱερά Μη τρόπολη Βε ροί ας, Να ούσης καί Κα μπα νίας τι μᾶ μέ τήν εὐ καιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τίς πολύτε κνες μητέ ρες καί ὅλες τίς μητέρες πού ἀγω νί ζονται μέσα στίς δυ σκολίες τῆς ζωῆς, τοῦ ἐπαγγέλ μα τός τους καί τῶν λοιπῶν προσωπι κῶν τους ὑποχρεώ σεων νά ἀνα θρέ ψουν τά παι διά τους μέ τόν καλύ τερο τρό πο, νά τούς προ σ φέρουν ὅ,τι μπο ροῦν πε ρισ σό τε ρο, ἔστω κι ἄν αὐ τές στε ροῦνται γιά νά τούς τό προσ φέ ρουν, ἀλλά κυ ρίως νά τούς διδά ξουν τήν πί στη καί τήν ἀγά πη στόν Θεό καί στήν Ἐκκλησία, νά τούς μά θουν νά ἐμ πι στεύονται τή ζωή τους στόν Χρι στό καί νά βα δίζουν στή ζωή τους σύμφωνα μέ τίς δι κές του ἐντολές καί τή δική του ἀγά πη, πού εἶναι ἀπό τίς πιό σημα ντικές ἀξίες στή ζωή τοῦ ἀν θρώπου.

Γιά τίς ἀξίες ὅμως καί τόν ἀξιακό προσανατο λισμό τῶν σχολικῶν βι βλίων, ὅπως ἤδη ἀνέ φερα, θά μᾶς μιλήσει ἡ ἐκπαιδευτικός κ. Εὐ δοξία Αὐγουστίνου, τήν ὁποία καί εὐχαριστῶ πολύ γιά τήν ἀνταπό κρισή της στήν πρόσ κληση τῆς Ἱε ρᾶς Μη τρο πόλεώς μας.Θερμά εὐχαριστῶ καί τή χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας πού θά πλαισιώσει τήν ἑορ ταστική αὐ τή ἐκδή λω ση τιμῶντας μέ τόν δι κό της τρόπο τή μητέ ρα· γιατί αὐ τή, ἡ μητέρα, ἡ πολύτεκνη μητέρα ἀξί ζει ὄντως τήν τιμή καί τόν σεβασμό ὅλων μας.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...