Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Τό μεγάλο ψέμα

Του Κωνσταντίνου Ερρίπη, θεολόγου - Καρδιολόγου
Ὅλη ἡ Κοινωνία στηρίζεται σέ ἕνα μεγάλο ψέμα. Εἶναι τό μέγιστο ὅπλο τῶν κρατούντων.
Ἡ μόνη ἀντίπαλος, ἡ ἀλήθεια, βρίσκεται φυλακισμένη καί παραμορφωμένη.

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Οἱ εἰδήσεις στά τηλεοπτικά μέσα ἐλέγχονται πλήρως. Διυλίζονται, τεμαχίζονται καί συρράπτονται κατά τό δοκοῦν. Ἀλλοιώνονται προβάλλοντας ἐπιλεκτικά τό ἐπουσιῶδες καί σχολιάζονται ἀνἀλογα μέ τούς σκοπούς πού ἐξυπηρετεῖ τό κάθε μέσο. Ἀρκεῖ νά παρακολουθήσει κανείς δύο διαφορετικά κανάλια ἤ κανάλια δύο ἀντιπάλων κρατῶν ... γιά νά χάσει μέσα ἀπό τά χέρια του τήν ἀλήθεια καί τήν ἐμπιστοσύνη στήν νοημοσύνη του.

Ο ΤΥΠΟΣ
- Κανένας ἐκδότης δέν ὑποχρεοῦται, καί βέβαια δέν τό θεωρεῖ καθῆκον του, νά ἐκδώσει κάτι πού θά γράφει καί μίαν ἄλλη ἄποψη ἐκτός τῆς δικῆς του. Εἶναι σύνηθες, χωρίς νά διαβάσεις ἕνα βιβλίο, ἐάν δεῖς τόν ἐκδοτικό οἶκο νά γνωρίζεις περίπου καί τί θά γράφει. Ἐξ αὐτοῦ καί μόνο καθίσταται σαφές, ὅτι ἡ διάδοση τῆς ἀλήθειας μπορεῖ νά περιορισθεῖ κάλλιστα ἀπό οἱονδήποτε πού διαθέττει χρήματα!
- Στόν περιοδικό τύπο ποτέ δέν γίνονται δεκτές ἐπιστολές πού εἶναι «ἐκτός γραμμῆς».
- Ἐκδοτικοί οἶκοι χρηματοδοτοῦνται καί ἑπομένως χειραγωγοῦνται ἐσαεί ἀπό ἀνθρώπους πού ὑπηρετοῦν ἀνίερους, ἀντικοινωνικούς, ἀντεθνικούς κλπ σκοπούς.
- Καί ἐπιστημονικές ἀκόμη ἐργασίες προερχόμενες ἀπό δῆθεν ἀδιάβλητα ἐπιστημονικά κέντρα ἐλέγχονται ἀπό τό μεγάλο κεφάλαιο καί εἶναι κατευθυνόμενες.
- Ἀκόμη καί ὁ θρησκευτικός τύπος, ὦ τοῦ παραδόξου θαύματος, ὁ τύπος πού ἐκφράζει μίαν πίστη καί ἕνα Θεό, εἶναι χωρισμένος καί αὐτός σέ φατρίες μέ ἀπαράδεκτα μάλιστα στεγανά.

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
Τό πόσο ὑπηρετοῦν τήν ἀλήθεια καί τά μεγάλα ἰδεώδη, φαίνεται τόν καιρό τῆς ἀποκαθήλωσής τους. Ὄζουν ἐπικίνδυνα. Τό πόσο οἱ ἐκπρόσωποί τους πίστευαν σέ αὐτά πού ἔλεγαν, φαίνεται ὅταν ἀλλάζουν κόμμα (ὅπως ἀλλάζουν τά πουκάμισα). Τό πόσο ἀγωνιστές καί ἰδεολόγοι ἦταν, φαίνεται ὅταν τούς ἀπολύουν ἀπό τίς θέσεις τους. Τότε μόνο βλέπουν καί καταγγέλλουν τά στραβά καί τίς παρανομίες.

Τό ψέμα μᾶς ἔχει καταντήσει σκλάβους του.
Ἡ ἀλήθεια δέν εἶναι ἕτοιμο φαγητό στό πιάτο. Χρειάζεται ἀγώνας γιά νά τήν κατακτήσεις.
Γνώσεσθε τήν ἀλήθεια καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...