Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

Ημερίδα στη Θεσσαλονίκη μὲ θέμα: «Ἡ Ὀρθόδοξη Κατήχηση σήμερα: Στόχοι, Ἐπιδιώξεις, Δυσκολίες»

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, διοργανώνει σήμερα Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014 ἀπὸ τὶς 10 π.μ. μέχρι τὶς 2.30 μ.μ. Ἡμερίδα γιὰ τοὺς κατηχητές, τὶς κατηχήτριες, καὶ τοὺς ὑπευθύνους τοῦ ἐνοριακοῦ πνευματικοῦ ἔργου μὲ θέμα: «Ἡ Ὀρθόδοξη Κατήχηση σήμερα: Στόχοι, Ἐπιδιώξεις, Δυσκολίες».

Ἡ Ἡμερίδα, πραγμαροποιείται μὲ τὴν παρουσία καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, στὸ συνεδριακὸ κέντρο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ καὶ Πολιτιστικοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης «ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς», ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Νικολάου Πλαστήρα 65, στὴν περιοχὴ Χαριλάου Θεσσαλονίκης.

Στὴν Ἡμερίδα θὰ ὑπάρξῃ καὶ ἀντιπροσωπεία κατηχητῶν καὶ κατηχητριῶν καὶ ἐκπροσώπους ἱερεῖς τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Ἀλεξανδρουπόλεως, Κομοτηνῆς καὶ Σεῤῥῶν. Κύριοι ὁμιλητὲς θὰ εἶναι: ὁ π. Ἠλίας Καλλιγέρης, ὁ π. Θεμιστοκλῆς Μουρτζιανὸς καὶ ὁ θεολόγος καθηγητὴς κ. Ἠλίας Λιαμῆς.

Στὴ συνέχεια θὰ δοθῇ ἡ δυνατότης στοὺς κατηχητὲς καὶ στὶς κατηχήτριες νὰ ἀναπτύξουν τὶς ἀπόψεις καὶ τὸν προβληματισμό τους σὲ ὁμάδες ἐργασίες ποὺ θὰ πραγματοποιηθοῦν στὸ πρῶτο μέρος τῆς συνεδριάσεως, ἐνῷ πρὸς τὸ τέ-λος θὰ ἀνακοινωθοῦν τὰ ἀνάλογα συμπεράσματα καὶ πορίσματα τῆς Ἡμερίδος, ποὺ ἀποτελεῖ μιὰ σημαντικὴ προσπάθεια στὸ τομέα τῆς Νεότητος καὶ τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...