Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

Το Φως της Αναστάσεως στο Βυζάντιο της Δύσεως

Ἡ Βενετία, ἡ πόλις τῶν ὀνείρων καί τῶν Δόγηδων, ἡ πόλις τῶν θαλασσομάχων καί κατακτητῶν, ἡ πόλις τῆς τέχνης καί τῶν περιφήμων Ἀρχείων, ἡ πόλις τῆς οἰκουμενικῆς εἰρήνης καί τῆς φιλίας, ἡ ἄλλοτε πρωτεύουσα τῆς Repubblica Serenissima, ἡ Πόλις ἡ ὁποία ἐνθυμίζει τήν Βασιλεύουσαν καί μάλιστα εἶναι ἡ συνέχεια αὐτῆς διά τά Βυζαντινά δεδομένα καί δρώμενα, ὑποδέχεται χιλιάδας Χριστιανούς, καθώς καί χιλιάδας ὁπαδούς Μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν, μέλη ταγμάτων καί πολιτικῶν συστημάτων, καί παρέχει τήν ὀμορφιάν της, τήν εἰρήνην της, τήν ἐγκαρδιότητά της, τήν ἄπλετον, παρά τήν μικράν ἔκτασίν της, ἀνθρωπιάν καί τήν ἱστορικοπολιτιστικήν cultura της. Ὅλος αὐτός ὁ κόσμος, πληγωμένος ὀλίγον ἤ περισσότερον ἀπό τήν σημερινήν κρίσιν, ἐνισχύεται καί ἐνθαρρύνεται ἐπισκεπτόμενος τάς ἐκκλησίας τῆς Βενετίας, τά ἀνυπέρβλητα πλούσια Βυζαντινά Ἀρχεῖα της, τήν ἀσυναγώνιστον καί μοναδικήν θαλασσίαν φύσιν της, ἡ ὁποία μυρίζει τήν πνοήν τοῦ Βοσπόρου, τήν ὁποίαν ἀπολαμβάνει ὁ προσκυνητής καί ἐπισκέπτης αὐτῆς καί χαίρεται κατευχαριστημένος καί κατενθουσιασμένος.

Ἐκατοντάδες, ὅλως ἰδιαιτέρως, κατά τάς μεγάλας καί ἱερωτάτας ἡμέρας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἐβδομάδος καί τάς χαρμοσύνους ἑορτάς τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς Διακαινισήμου, Ὀρθόδοξοι καί μή, προσέρχονται εἰς τόν Μητροπολιτικόν καί ἱστορικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων, ἄλλοι μετά φόβου καί ἀγάπης, διά νά προσευχηθοῦν πρό τῶν θαυματουργικῶν Εἰκόνων τοῦ Παντοκράτορος καί τῆς Ἀναστάσεως, νά ἐξομολογηθοῦν καί νά λάβουν τήν Θείαν Κοινωνίαν, καί ἄλλοι διά νά ἐπισκεφθοῦν μετά προσοχῆς καί σεβασμοῦ, διά νά θαυμάσουν τόν περικαλλέστατον καί μεγαλοπρεπέστατον Μητροπολολιτικόν αὐτόν Ναόν, τό καύχημα τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς.

Ἐν κατανύξει καί μεγαλοπρεπείᾳ διεξήχθησαν ἅπασαι αἱ ἱεραί Ἀκολουθίαι τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, αἱ ὁποῖαι συνεκίνησαν τούς Ὀρθοδόξους ἀδελφούς ἡμῶν, καί δή τούς Μετανάστας, οἱ ὁποῖοι εὑρέθησαν εἰς περιβάλλον ἀδελφικόν καί οἰκεῖον, ζήσαντες στιγμάς ἀναστασίμου ἀγαλλιάσεως καί χαρμοσύνου χαρᾶς ἀνεπαναλήπτου. Τό Ἅγιον Πάσχα ἔφθασε ἐαρινόν, δροσερόν καί ἐγκάρδιον, ἀληθινά Πασχαλινόν καί Ἀναστάσιμον, περισσότερον ἀπό κάθε ἄλλο ἔτος. Ἐνώπιον χιλιάδων Ὀρθοδόξων προσκυνητῶν καί ἐνοριτῶν, Ἑλλήνων, Ἰταλῶν καί ἄλλων ἐθνικοτήτων, ἠκούσθη εἰς μίαν ἀτμόσφαιραν εἰρηνικήν καί ἀγαπητικήν τό «Εὐαγγέλιον» καί τό «Χριστός Ἀνέστη» ἀπό τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἰταλίας καί Μελίτης κ. κ. Γεννάδιον, καί ἐν συνεχείᾳ ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ἔψαλλεν, ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ, πλήρης ζωῆς, χαρᾶς καί χάριτος τόν θριαμβευτικόν Πασχάλιον παιᾶνα. Ἀνεγνώσθησαν εἰς τήν Ἑλληνικήν καί Ἰταλικήν Γλῶσσαν τά Πασχάλια Μηνύματα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, καθώς καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Γενναδίου.

Τήν 23ην τ.μ. ἑωρτάσθη ἐν πάσῃ βυζαντινῃ μεγαλοπρεπείᾳ καί λαμπρότητι, ἡ πανίερος μνήμη τοῦ Πάτρωνος καί Προστάτου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, Πολιούχου τῆς ἱστορικῆς Κοινότητος τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων Βενετίας. Ἀπό ἐνωρίς, οἱ Ὀρθόδοξοι ἡμῶν ἀδελφοί, κάθε ἐθνικότητος, μέ τό νέον Πασχάλιον ἔνδυμα, καί ἰδίᾳ, μέ νέαν Πασχαλινήν ζωήν, παρ’ ὅλον ὅτι ἦτο καθημερινή καί ἐργάσιμος ἠμέρα, κατέκλυσαν τόν ἱστορικόν Μητροπολιτικόν Ναόν, ἀριστούργημα τέχνης, διά νά δοξάσουν τόν Ἀναστάντα Σωτῆρα ἡμῶν Χριστόν, ἀφ’ ἑνός μέν διά τό δῶρον τό ὁποῖον ἐχάρισεν εἰς ὅλους ἡμᾶς, τόν Ἅγιον Μεγαλομάρτυρα Γεώργιον, τόν προστάτην καί ὑπερασπιστήν καί βοηθόν ἡμῶν εἰς τό δύσκολον μονοπάτι τῆς ζωῆς, ἀφ’ ἑτέρου δέ διότι ὁ Ἅγιος Γεώργιος εἶναι σύμβολον πίστεως, ἐλπίδος, ἀγάπης καί ἑνότητος μέ τόν Σωτῆρα ἡμῶν Χριστόν. Κατά τήν ἔνδοξον ταύτην ἡμέραν τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως, εἴχομεν τήν ἰδιαιτέραν χαράν καί τήν βαθεῖαν τιμήν νά εὐρίσκεται πλησίον ἡμῶν συμπροσευχόμενος μετά τού προεξάρχοντος Μητροπολίτου Ἰταλίας κ. Γενναδίου ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. κ. Ἰωήλ, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ἐνώπιον τοῦ πυκνοτάτου ἐκκλησιάσματος καί προεξήρχε τῆς λιτανείας τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί τῶν ἱερῶν Εἰκόνων, εὐλογήσας καί τήν πανηγυρικήν Ἀρτοκλασίαν. Εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν ἔλαβε μέρος ἡ τιμία αὐτοῦ Συνοδεία, ἀποτελουμένη ἐκ τοῦ Πρωτοσυγκέλλου του Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Στεφάνου Δέβρελη καί τῶν Ἀρχιμανδριτῶν Ἐφραίμ καί Μαξίμου.

Τάς θεσπεσίας Ἀκολουθίας τῆς Μεγάλης Ἐβδομάδος, τάς πανηγυρικάς καί χαρμοσύνους Ἀκολουθίας τῆς Ἀναστάσεως, καθώς καί τῆς λαμπροφόρου ἑορτῆς τοῦ Προστάτου ἡμῶν Ἁγίου Γεωργίου παρηκολούθησαν, συμπροσευχόμενοι ὁ ἐντιμότατος Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος κ. Συμεών Λιναρδάκης μετά τῆς ἐριτίμου Συζύγου του, ὁ ἐλλογιμώτατος Διευθυντής τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Καθηγητής κ. Γεώργιος Πλουμίδης, ἡ Πρόεδρος τῆς ἱστορικῆς Κοινότητος τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων Βενετίας κα Κωνσταντίνα Μπαλαφούτη, ἡ Consulta αὐτῆς καί τά μέλη τῆς Κοινότητος. Ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Εὐάγγελος Ὑφαντίδης ἦτο ὁ ἄριστος συνεργάτης τοῦ Μητροπολίτου διά τήν τάξιν τοῦ ναοῦ, τῶν πιστῶν, τοῦ Ἀναλογίου, τῆς λαμπρᾶς προετοιμασίας ὅλων τῶν Ἀκολουθιῶν καί ἰδίᾳ τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. Οὗτος, μαζί μέ τόν Πρωτοπρεσβύτερον π. Νικόλαον Μαδάρον, ἐτέλεσαν ὅλας τάς Ἀκολουθίας τοῦ Τριωδίου, τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, τῆς Ἀναστάσεως καί τοῦ Πολιούχου, εὐσχημόνως καί κατά τήν Τάξιν καί Παράδοσιν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...