Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Τριήμερες εκδηλώσεις της Ιεράς Συνόδου για τον Ιωάννη Καποδίστρια

Πρα­γμα­το­ποι­ή­θηκε την Πα­ρα­σκευή 30 Μα­ΐου 2014 με ε­πι­τυ­χία η έ­ναρξη των τρι­ή­με­ρων Εκ­δη­λώ­σεων στο Μέ­γαρο της Πα­λαιάς Βου­λής των Ελ­λή­νων, τις ο­ποίες δι­ορ­γα­νώ­νει η Ι­ερά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος στην Α­θήνα και στο Ναύ­πλιο για την προ­σω­πι­κό­τητα του Ι­ω­άν­νου Κα­πο­δί­στρια και συγ­κε­κρι­μένα η Ημε­ρίδα με τίτλο «Ο Ι­ω­άν­νης Κα­πο­δί­στριας, ως πρό­τυπο πο­λι­τι­κού η­γέ­του».

Ο Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Αρ­χι­ε­πί­σκο­πος Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρώ­νυ­μος, χαι­ρε­τί­ζον­τας την Η­με­ρίδα, η ο­ποία τε­λούσε υπό την αι­γίδα του Υ­πουρ­γείου Ε­ξω­τε­ρι­κών α­νέ­φερε οτι: «... Ο λό­γος σή­μερα για έ­ναν κο­ρυ­φαίο πο­λι­τικό που έ­λαμψε σε Ελ­λάδα και Ευ­ρώπη με το με­γα­λείο των χα­ρι­σμά­των του, με τη σύ­νεση, την αυ­τα­πάρ­νηση, την τα­πει­νό­τητα, την τόλμη, την ευ­στρο­φία, την δι­ο­ρα­τι­κό­τητα και την πί­στη του. Τα έ­θεσε στην υ­πη­ρε­σία των Ελ­λή­νων, συγ­κρό­τησε εκ του μη­δε­νός τα θε­μέ­λια του ελ­λη­νι­κού κρά­τους και έ­γινε πρό­τυπο πο­λι­τι­κού αν­δρός. Ήλθε σε ρήξη με ό­σους δεν υ­πη­ρε­τού­σαν το κοινό καλό. Κα­τέ­στησε μόνο συμ­φέ­ρον του κρά­τους την προ­κοπή του α­πλού λαού, δη­λαδή την βάση της οι­κο­νο­μίας. Αν­τι­στρα­τεύ­τηκε τις α­ξι­ώ­σεις των ο­λί­γων και των ι­σχυ­ρών, α­πο­στα­σι­ο­ποι­ή­θηκε από τα συμ­φέ­ροντα των φα­τριών και αυτό του στοί­χησε τη ζωή.

Δι­έ­θετε πολ­λήν πεί­ραν και πολλά φώτα. Εμ­πνευ­σμέ­νος ως κυ­βερ­νή­της και ι­κα­νό­τα­τος ως δι­πλω­μά­της, ήταν σπά­νια προ­σω­πι­κό­τητα του και­ρού του, που ξε­περ­νούσε το κοινό μέ­τρο, μία από τις πιό ε­ξέ­χου­σες φυ­σι­ο­γνω­μίες που δέ­σπο­ζαν στην ευ­ρω­πα­ϊκή δι­πλω­μα­τία. Ήταν ο πιό δι­ά­ση­μος Ευ­ρω­παίος πο­λι­τι­κός τον καιρό του Μέτ­τερ­νιχ και του Ταλ­λε­ϋ­ράν­δου, με θαυ­μα­στή στα­δι­ο­δρο­μία και πλου­σι­ό­τατη πείρα, με σπου­δαίο κύ­ρος, σε επο­χές που η Ευ­ρώπη βί­ωνε ρι­ζι­κές ζυ­μώ­σεις και α­να­κα­τα­τά­ξεις ... Ο Κα­πο­δί­στριας είχε βα­θύ­τατη πί­στη στον Θεό. Θε­ώ­ρησε την Εκ­κλη­σία ι­δρυ­τικό συ­στα­τικό της εθνι­κής μας ταυ­τό­τη­τος. Ε­πί­σης, έ­δωσε με­γάλη έμ­φαση στην παι­δεία. Θε­ω­ρούσε α­χώ­ρι­στα αυτά τα δύο, γι’ αυτό και ο­ταν ό­ρισε τα Υ­πουρ­γεία, συνέ­στησε την "Γραμ­μα­τείαν των Εκ­κλη­σι­α­στι­κών και της Δη­μο­σίας Εκ­παι­δεύ­σεως" ... Υ­πήρξε άν­θρω­πος με βα­θιά συ­ναί­σθηση του χρέ­ους και του κα­θή­κον­τος, της συ­νέ­πειας στην α­πο­στολή του ...».

Ο Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Αρ­χι­ε­πί­σκο­πος ευ­χα­ρι­στών­τας εν α­γάπη Χρι­στού τον Πρό­ε­δρο της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος Σε­βα­σμι­ώ­τατο Μη­τρο­πο­λίτη Δη­μη­τρι­ά­δος και Αλ­μυ­ρού κ. Ι­γνά­τιο και τα Μέλη της Ε­πι­τρο­πής για την δι­ορ­γά­νωση της Η­με­ρί­δος, τους Ει­ση­γη­τές και τους πα­ρευ­ρι­σκο­μέ­νους ο­λο­κλή­ρωσε τον χαι­ρε­τι­σμό του λέ­γων­τας: « ... Να δι­α­λε­χθούμε με τον ε­αυτό μας και να προ­βλη­μα­τι­στούμε. Κι αν εί­ναι δύ­σκολο να στα­θούμε στο ύ­ψος του Κα­πο­δί­στρια, ας στρα­φούμε του­λά­χι­στον σ’ αυ­τόν με πνεύμα μα­θη­τείας. Ας στα­θεί ο­δη­γός και δά­σκα­λός μας».

Στην συ­νέ­χεια χαι­ρε­τι­σμό α­πηύ­θυνε ο Εκ­πρό­σω­πος της Κυ­βερ­νή­σεως ο Αν­τι­πρό­ε­δρος αυ­τής και Υπουρ­γός των Ε­ξω­τε­ρι­κών κ. Ευ­άγ­γε­λος Βε­νι­ζέ­λος, ο ο­ποίος τό­νισε δια πολ­λών ι­στο­ρι­κών α­να­φο­ρών το α­κέ­ραιο ή­θος και την δι­ο­ρα­τι­κό­τητα της η­γε­τι­κής μορ­φής του Ι­ω­άν­νου Κα­πο­δί­στρια, χα­ρί­σματα τα ο­ποία φα­νε­ρώ­θη­καν α­νά­λογα και με τις προ­κλή­σεις των χρο­νι­κών πο­λι­τι­κών συγ­κυ­ριών και θε­με­λί­ω­σαν τις βά­σεις στην α­να­σύ­σταση του ελ­λη­νι­κού κρά­τους.

Στην Η­με­ρίδα ο­μί­λη­σαν:

Ο Ελ­λο­γι­μώ­τα­τος κ. Αν­δρέας Κού­κος, Κα­θη­γη­τής Νε­ω­τέ­ρας Ι­στο­ρίας στην Σχολή Ε­θνι­κής Α­μύ­νης καί Πρό­ε­δρος της Ε­ται­ρείας Με­λέ­της Έρ­γου Ι­ω­άν­νου Κα­πο­δί­στρια μέ θέμα: «Η δυ­να­μική της στρα­τη­γι­κής του Ιωάν­νου Κα­πο­δί­στρια από την αρχή της πο­λι­τι­κής του στα­δι­ο­δρο­μίας στην Ε­πτά­νησο πο­λι­τεία έως την ί­δρυση της Φι­λο­μού­σου Ε­ται­ρείας στη Βι­έννη (1800 - 1814)».

Ο Αι­δε­σι­μο­λο­γι­ώ­τα­τος Πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρος κ. Εμ­μα­νουήλ Γι­αν­νού­λης, Κλη­ρι­κός της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λεως Ύ­δρας, Σπετ­σών και Αι­γί­νης, με θέμα: «Η ά­φι­ξις του Κα­πο­δί­στρια στην Αί­γινα, η ορ­κο­μω­σία της πρώ­της ε­πι­σή­μου ελ­λη­νι­κής Κυ­βερ­νή­σεως στον Μη­τρο­πο­λι­τικό Ι­ερό Ναό και η δι­ε­τής ά­σκη­σις της κυ­βερ­νη­τι­κής ε­ξου­σίας από το νησί (1828 - 1829)».

Ο Δρ. Χα­ρά­λαμ­πος Μη­νά­ο­γλου, Μέ­λος της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος μέ θέμα: «Η πο­λι­τική θε­ω­ρία του Ι­ω­άννη Κα­πο­δί­στρια».

Ο Δρ. Δη­μή­τριος Με­ταλ­λη­νός, Δι­δά­σκων εις το Ιόνιο Πα­νε­πι­στή­μιο μέ θέμα: «Ο ελ­λη­νορ­θό­δο­ξος Η­γέ­της Ι­ω­άν­νης Κα­πο­δί­στριας».

Ο Πρό­ε­δρος της Η­με­ρί­δος Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Δη­μη­τρι­ά­δος και Αλ­μυ­ρού κ. Ι­γνά­τιος, κατά τη λήξη της Η­με­ρί­δος ευ­χα­ρί­στησε τον Μα­κα­ρι­ώ­τατο Αρ­χι­ε­πί­σκοπο Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρώ­νυμο και τα Μέλη της Δι­αρ­κούς Ι­ε­ράς Συ­νό­δου για την εμ­πνευ­σμένη πρω­το­βου­λία των Εκ­δη­λώ­σεων αυ­τών και για την τιμή της δι­ορ­γα­νω­τι­κής α­να­θέ­σεως στην Ει­δική Συ­νο­δική Ε­πι­τροπή Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος. Ε­πί­σης ευ­χα­ρί­στησε τους πα­ρι­στά­με­νους Σε­βα­σμι­ω­τά­τους Μη­τρο­πο­λί­τες, τον Εκ­πρό­σωπο της Βου­λής των Ελ­λή­νων, τον Πρό­ε­δρο της Μορ­φω­τι­κής Ε­πι­τρο­πής αυ­τής, τον Γενικό Γραμ­μα­τέα του Υ­πουρ­γείου Παι­δείας και Θρη­σκευ­μά­των, τους Ε­ξο­χώ­τα­τους Πρέ­σβεις, τους Ελ­λο­γι­μω­τά­τους Κα­θη­γη­τές και το φι­λί­στο­ρο πο­λυ­πλη­θές κοινό.

Τέλος, ο Σεβασμιώτατος Πρόεδρος ευχαρίστησε τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και το Διαδικτυακό Κανάλι «intv.gr», για την προβολή και την αναμετάδοση της Ημερίδος.

Οι Εκ­δη­λώ­σεις συ­νε­χί­ζον­ται στο Ναύ­πλιο το Σάβ­βατο το α­πό­γευμα στον Μη­τρο­πο­λι­τικό Ι­ερό Ναό του Α­γίου Γε­ωρ­γίου και την Κυ­ρι­ακή το πρωΐ στην Αρ­χι­ε­ρα­τική Θεία Λει­τουρ­γία, προ­ε­ξάρ­χον­τος του Αν­τι­προ­έ­δρου της Δι­αρ­κούς Ι­ε­ράς Συ­νό­δου, Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μητρο­πο­λί­του Κα­ρυ­στίας και Σκύ­ρου κ. Σε­ρα­φείμ και με Ο­μι­λητή τον Σε­βα­σμι­ώ­τατο Μη­τρο­πο­λίτη Θεσ­σα­λο­νί­κης κ. Άν­θιμο.

Μετά τη Θεία Λει­τουρ­γία θα πρα­γμα­το­ποι­η­θεί οδοι­πο­ρικό μνή­μης δια της ο­δού Βα­σι­λέως Κων­σταν­τί­νου προς τον Ι­ερό Ναό του Α­γίου Σπυ­ρί­δω­νος, ό­που θα πρα­γμα­το­ποι­η­θεί ε­πι­μνη­μό­συ­νος δέ­η­σις υ­πέρ α­να­παύ­σεως της ψυ­χής του Ι­ω­άν­νου Κα­πο­δί­στρια.

Σήμερα Σάββατο 31 Μάιου έγινε η έναρξη της 2ης μέρας των εκδηλώσεων στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου με μήνυμα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου που διάβασε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, Πρόεδρος της Ει­δικής Συ­νο­δικής Ε­πι­τροπής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος, χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος της Ιεράς Συνόδου Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου κ. Σεραφείμ, ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος και ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτριος Κωστούρος.

Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε ομιλία υπό του κ. Βασιλείου Χαραμή, Ιστορικού - Φιλολόγου, τ. Προέδρου του Ιδρύματος «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ», με θέμα «Ο Καποδίστριας ως ο Ενσαρκωτής και διάκονος των ανθρωπιστικών αξιών».

Την όλη Εκδήλωση πλαισίωσε η Χορωδία του Δήμου Ναυπλιέων υπό την διεύθυνση του μαέστρου Θ.Αντωνιάδη.

Στην εκδήλωση για τον Ιωάννη Καποδίστρια παρευρέθηκαν οι Μητροπολίτες, Καρυστίας και Σκύρου κ. Σεραφείμ, Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος, Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, Παροναξίας κ. Καλλίνικος, Ιλιού Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθιναγόρας, Ζακύνθου κ.Διονύσιος, Κηφισίας Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κύριλλος, Αργολίδος κ. Νεκτάριος και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Επιδαύρου κ. Καλλίνικος, ενω τον συντονισμό της όλης εκδήλωσης είχε ο Πρωτοπρεσβύτερος π.Βασίλειος Σουλάνδρος.

Την εκδήλωση επίσης παρακολούθησαν, ο Υπουργός ΠΕΚΑ Γ. Μανιάτης, ο θεματικός αντιπεριφεριάρχης υγείας Φ. Στεφανόπουλος, εκπρόσωποι των στρατιωτικών και πολιτικών αρχών και αρκετός κόσμος.

Σε δηλώσεις του στην κρατική τηλεόραση ο Θεσσαλονίκης Άνθιμος αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του Αγίου της πολιτικής Ι.Καποδίστρια, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει τις αδιάκοπες προσωπικές προσπάθειες που κάνει για την αγιοποίηση του μεγάλου αυτού Έλληνα πολιτικού.

Στο τέλος της εκδήλωσης ο Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος πρόσφερε εις ανάμνηση των εκδηλώσεων στο Ναύπλιο πίνακα με την προσωπογραφία του Ι .Καποδίστρια στον Αντιπρόεδρο της Ιεράς Συνόδου Μητροπολίτη Καρυστίας και Σκύρου κ. Σεραφείμ.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...