Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

Ο Απόστολος της Κυριακής 20 Ιουλίου 2014 - Του Προφήτου

(᾿Ιακ. ε´ 10-20)
Ἀδελφοί, ὑπόδειγμα λάβετε τῆς κακοπαθείας καὶ τῆς μακροθυμίας τοὺς προφήτας, οἳ ἐλάλησαν τῷ ὀνόματι Κυρίου. ᾿Ιδοὺ μακαρίζομεν τοὺς ὑπομένοντας· τὴν ὑπομονὴν ᾿Ιὼβ ἠκούσατε, καὶ τὸ τέλος Κυρίου εἴδετε, ὅτι πολύσπλαγχνός ἐστιν ὁ Κύριος καὶ οἰκτίρμων. Πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί μου, μὴ ὀμνύετε μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν γῆν μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον· ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ ναὶ ναί, καὶ τὸ οὒ οὔ, ἵνα μὴ εἰς ὑπόκρισιν πέσητε. Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν; Προσευχέσθω· εὐθυμεῖ τις; Ψαλλέτω. ᾿Ασθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; Προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ᾿ αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος· κἂν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ. ᾿Εξομολογεῖσθε ἀλλήλοις τὰ παραπτώματα, καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε· πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη. ᾿Ηλίας ἄνθρωπος ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν, καὶ προσευχῇ προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι, καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας ἕξ· καὶ πάλιν προσηύξατο, καὶ ὁ οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκε καὶ ἡ γῆ ἐβλάστησε τὸν καρπὸν αὐτῆς. ᾿Αδελφοί, ἐάν τις ἐν ὑμῖν πλανηθῇ ἀπὸ τῆς ἀληθείας, καὶ ἐπιστρέψῃ τις αὐτόν, γινωσκέτω ὅτι ὁ ἐπιστρέψας ἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει ψυχὴν ἐκ θανάτου καὶ καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν.

Απόδοση σε απλή γλώσσαΑδελφοί μου, πάρτε γιὰ παράδειγμα καρτερικότητας στὶς θλίψεις τοὺς προφῆτες, ποὺ μίλησαν στὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου. Καλοτυχίζουμε ἐκείνους ποὺ δείχνουν ὑπομονή. ᾿Ακούσατε γιὰ τὴν ὑπομονὴ τοῦ ᾿Ιὼβ καὶ γνωρίζετε ποιὸ τέλος τοῦ ἐπιφύλαξε ὁ Κύριος, γιατὶ ὁ Κύριος εἶναι γεμάτος εὐσπλαχνία καὶ ἔλεος. Προπαντός, ἀδελφοί μου, νὰ μὴν ὁρκίζεστε οὔτε στὸν οὐρανὸ οὔτε στὴ γῆ οὔτε νὰ κάνετε κανέναν ἄλλο ὅρκο. ῍Ας εἶναι τὸ «ναί» σας πραγματικὸ ναὶ καὶ τὸ «ὄχι» σας πραγματικὸ ὄχι, γιὰ νὰ μὴ βρεθεῖτε κατηγορούμενοι στὴν τελικὴ κρίση. Βρίσκεται κανένας σας σὲ δύσκολη θέση; Νὰ προσεύχεται. Εἶναι κάποιος χαρούμενος; Νὰ ὑμνεῖ τὸν Θεό. Εἶναι κάποιος ἀπὸ σᾶς ἄρρωστος; Νὰ προσκαλέσει τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας νὰ προσευχηθοῦν γι’ αὐτὸν καὶ νὰ τὸν ἀλείψουν μὲ λάδι, ἐπικαλούμενοι τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου. Καὶ ἡ προσευχὴ ποὺ γίνεται μὲ πίστη θὰ σώσει τὸν ἄρρωστο· ὁ Κύριος θὰ τὸν κάνει καλά. Κι ἂν ἔχει κάνει ἁμαρτίες, θὰ τοῦ τὶς συγχωρήσει. Νὰ ἐξομολογεῖστε τὶς ἁμαρτίες σας ὁ ἕνας στὸν ἄλλο καὶ νὰ προσεύχεστε ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλο, γιὰ νὰ θεραπευτεῖτε. ῾Η παράκληση τοῦ δικαίου ἔχει μεγάλη δύναμη καὶ ἀποτελεσματικότητα. ῾Ο ᾿Ηλίας ἦταν ἄνθρωπος σὰν κι ἐμᾶς καὶ προσευχήθηκε νὰ μὴ βρέξει, καὶ δὲν ἔβρεξε πάνω στὴ γῆ τρία χρόνια κι ἕξι μῆνες. Καὶ προσευχήθηκε ξανά, κι ὁ οὐρανὸς ἔδωσε βροχή, καὶ βλάστησε ἡ γῆ τὸν σπόρο ποὺ εἶχε μέσα της. ᾿Αδελφοί μου, ἂν κάποιος ἀπὸ σᾶς ξεστρατίσει ἀπὸ τὴν ἀλήθεια καὶ κάποιος ἄλλος τὸν ἐπαναφέρει, πρέπει νὰ ξέρει ὅτι αὐτὸς ποὺ ἐπανέφερε ἕναν ἁμαρτωλὸ ἀπὸ τὸν πλανεμένο δρόμο του, θὰ σώσει μιὰ ψυχὴ ἀπὸ τὸν θάνατο καὶ θὰ τὴν ἀπαλλάξει ἀπὸ πλῆθος ἁμαρτίες.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...