Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

Προδημοσίευση: "Κηρύξατε το Ευαγγέλιον"

Του Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Οικονόμου
Στή Μητρόπολη Δημητριάδος εἴχαμε τήν ἰδιαίτερη εὐλογία νά σπουδάσουμε τή λειτουργική ζωή καί τήν ἱεροκηρυκτική τέχνη δίπλα στόν ἀείμνηστο ᾿Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, ὁ ὁποῖος, κατά γενική ὁμολογία, ὑπῆρξε πρότυπο λειτουργικοῦ ῾Ιεράρχου καί ἀξεπέραστος κήρυκας τοῦ Θείου Λόγου. Μᾶς δίδαξε ὅτι τό λειτουργικό βίωμα εἶναι τό Α καί τό Ω, ἡ ἀρχή καί τό τέλος τῆς ἱερατικῆς ζωῆς, καί ἡ ῾Αγία Τράπεζα τό ἱερότατο σημεῖο, ἡ ἀφετηρία κάθε ἱερατικῆς δραστηριότητας καί διακονίας. ᾿Ακούγοντάς τον νά ὁμιλεῖ μπορέσαμε νά ἀντιληφθοῦμε τή σπουδαιότητα μίας ἄλλης διάστασης τοῦ ἱερατικοῦ βίου, τῆς ἱεροκηρυκτικῆς, ἡ ὁποία σκοπό ἔχει νά καταστήσει τόν Χριστό μεθεκτό καί ἀντιληπτό σέ κάθε ἄνθρωπο καί τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου Του ἀναγκαιότητα ζωῆς γιά κάθε Χριστιανό. Νά καταστήσει, ἐπίσης, τόν Χριστό τό κλειδί τῆς ἑρμηνείας τοῦ κόσμου κάθε ἐποχή, κάθε περίοδο τῆς ζωῆς μας, κάθε στιγμή, μέ τρόπο ἁπλό καί ἀνεπιτήδευτο, πού θά διεγείρει τά αἰσθητήρια τῆς καρδιᾶς καί ὄχι ἁπλῶς τήν ἐπιδοκιμασία τῶν λόγων, πού τροφοδοτοῦν τήν ἀνθρώπινη κενοδοξία.

Τή λειτουργική καί ἱεροκηρυκτική παράδοση τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου συνεχίζει, μέ τόν δικό του τρόπο καί τό δικό του στίγμα, μέ συνέπεια καί ἐπιμέλεια, ὁ διάδοχός του στήν ᾿Εκκλησία τῆς Δημητριάδος Μητροπολίτης ᾿Ιγνάτιος. ῎Εχοντας διδαχθεῖ στήν ἴδια Λειτουργική Σχολή τή σπουδαιότητα τοῦ λειτουργικοῦ βιώματος καί ἔχοντας σπουδάσει τήν τέχνη τοῦ Λόγου κοντά στό σεβαστό Γέροντά του Μητροπολίτη Καλλίνικο - δεινό ρήτορα καί μύστη τοῦ Θείου Λόγου - φροντίζει προσωπικά τόν τομέα τῆς ῾Ιεροκηρυκτικῆς διακονίας. ᾿Αναθέτει σέ ἐπιλεγμένους κληρικούς τή δυνατότητα τοῦ ἐπ’ ᾿Εκκλησίαις ὁμιλεῖν. Φροντίζει, παράλληλα, νά μήν λείψει ποτέ, ἀκόμη καί ἀπό τό πλέον ἀπομακρυσμένο χωριό τῆς ἐπαρχίας μας, τό θεῖο κήρυγμα, τό ὁποῖο ἀποδίδεται, ὅπου χρειάζεται, σέ γραπτή μορφή οὕτως, ὥστε ὁ λαός μας νά οἰκοδομεῖται ἐν Χριστῷ καί νά γίνεται μέτοχος τῶν Θείων ἀληθειῶν σέ κάθε Κυριακάτικη ἤ ἑόρτια λειτουργική σύναξη.

῾Η ποιμαντική του αὐτή μέριμνα γιά τή διάδοση τοῦ Θείου λόγου, μέσῳ τοῦ κηρύγματος, ἔχει ὡς ἕνα ἀκόμη ἀποτέλεσμα τό ἀνά χεῖρας Κυριακοδρόμιο, τό ὁποῖο ἐκδόθηκε καί κυκλοφορήθηκε μέ τή δική του προτροπή καί ὑποστήριξη, προκειμένου νά λειτουργεῖ ὡς συμπυκνωμένο βοήθημα γιά τούς κήρυκες τοῦ Θείου λόγου, κληρικούς καί λαϊκούς, σήμερα καί στό μέλλον. Περιέχει δύο σειρές γραπτῶν Κηρυγμάτων τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως - τῶν ὁποίων τήν συγγραφή μᾶς ἀνέθεσε - μέ βάση τίς Εὐαγγελικές περικοπές τῶν Κυριακῶν. Οἱ ὁμιλίες αὐτές ἀναγνώσθηκαν στούς ῾Ιερούς Ναούς τῶν πόλεων καί τῶν χωρίων τῆς Τοπικῆς ᾿Εκκλησίας, ὅπου δέν πραγματοποιεῖται κήρυγμα ἀπό στήθους, κατά τά ᾿Εκκλησιαστικά ἔτη 2008-2009 καί 2010-2011. ῾Η διάρθρωση τῶν κειμένων τοῦ βιβλίου ἀκολουθεῖ τίς διαδοχικές περιόδους τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ ἔτους, γιά λόγους καθαρά πρακτικούς καί χρηστικούς· Α´. Κυριακές τοῦ Πεντηκοσταρίου, Β´. Κυριακές τοῦ Ματθαίου, Γ´. Κυριακές τοῦ Λουκᾶ, Δ´. Κυριακές τοῦ Τριωδίου, Ε´. Κυριακές τῶν Νηστειῶν καί Στ´. Κυριακές τοῦ Μηνολογίου. ῾Υπόδειγμα γιά τόν ὡς ἄνω καταμερισμό τῶν κειμένων ὑπῆρξε τό Κυριακοδρόμιο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου ᾿Εδέσσης, Πέλλης & ᾿Αλμωπίας κ. ᾿Ιωήλ, μέ τίτλο «῾Ο ᾿Επιούσιος ῎Αρτος»1.

Οἱ ὁμιλίες αὐτές χαρακτηρίζονται ἀπό τήν ἁπλότητα καί τό ἀνεπιτήδευτο τοῦ λόγου, τή συντομία καί τήν ἐξαγωγή διδαγμάτων χρήσιμων γιά τήν ἐνίσχυση καί καλλιέργεια τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς. ᾿Επίκεντρό τους καί κυρίαρχο πρόσωπο εἶναι ὁ ᾿Ιησοῦς Χριστός, ὁ ῾Οποῖος, ἐνῶ μίλησε τότε, συνεχίζει ν’ ἀπευθύνεται σέ ὅλους μας διαρκῶς, ἀποκαλύπτοντας τή διαχρονικότητα, ὅσο καί τήν ἐπικαιρότητά Του. ᾿Εμπλουτίσαμε τό περιεχόμενο τῶν ὁμιλιῶν αὐτῶν μέ τήν παράθεση Πατερικῶν θέσεων, τόσο παλαιότερων, ὅσο καί τῆς σύγχρονης ᾿Εκκλησιαστικῆς ἐμπειρίας καί Γραμματείας, καθώς πιστεύουμε ἀκράδαντα στή διαχρονικότητα τῆς Πατερικῆς σοφίας, ὅσο καί στή διαρκή ἀνανέωσή της στό χρόνο, στά πρόσωπα σύγχρονων ᾿Ορθόδοξων Θεολόγων, κληρικῶν καί λαϊκῶν.

῾Η ἐνασχόλησή μας μέ τή συγγραφή αὐτῶν τῶν κειμένων ἔγινε μέ ἰδιαίτερη προσοχή, ἐπιμέλεια, ὅσο καί ἐπίκληση τῆς βοήθειας τοῦ Θεοῦ διά τῆς προσευχῆς, καθώς θεωροῦμε ἀτελεῖς τίς ἀνθρώπινες δυνάμεις καί δεξιότητες, ἀνίκανες ν’ ἀνταποκριθοῦν ἀπό μόνες τους σέ μία τόσο ὑπεύθυνη καί σοβαρή διακονία. Δέν διεκδικοῦμε τήν ἀρτιότητα, οὔτε τήν τελειότητα ὡς πρός τό ἀποτέλεσμα. ῾Απλῶς ἀνταποκριθήκαμε, κατά τό δυνατόν, ἀλλά μέ πολλή ἀγάπη πρός τό λαό μας, στήν ἐντολή τῆς ποιμαντικῆς εὐθύνης τοῦ ᾿Επισκόπου μας, τόν ὁποῖο ἀπό καρδιᾶς εὐχαριστοῦμε.

᾿Αφιερώνουμε, τέλος, τό ταπεινό αὐτό πόνημα στόν ἀείμνηστο ῾Ιεροκήρυκα τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος, ᾿Αρχιμ. Καλλίνικο Μεταξογένη, ἡ μορφή, οἱ λόγοι καί ἡ λειτουργική συνέπεια τοῦ ὁποίου χαράχτηκαν ἀνεξίτηλα στήν καρδιά μας, ἀπό τῆς παιδικῆς μας, ἀκόμη, ἡλικίας. ῎Ας εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία.

῎Εγραφα στό Βόλο τήν 2α Μαΐου 2014, ἡμέρα τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ῾Ιερῶν Λειψάνων τοῦ ῾Αγίου ᾿Αθανασίου τοῦ Μεγάλου
῾Ο πονήσας


* Από το βιβλίο «ΚΗΡΥΞΑΤΕ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ"» του Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Οικονόμου. 
Θα κυκλοφορηθεί από τις εκδόσεις«ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ» (τηλ.: 210 9310605).

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...