Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

Μνημόσυνο Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου στη Θεσσαλονίκη

Τὴν Πέμπτην 29ην Μαΐου 2014, ἐορτὴν τῆς Ἀναλήψεως καὶ ὥραν 10.30 π.μ. ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, συνεχίζουσα τὴν παράδοσιν, μετὰ τὸν Ὄρθρον καὶ τὴν ἀρχιερατικὴν Θείαν Λειτουργίαν, τελεῖ εἰς τὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸν Ἐνοριακὸν Ναὸν Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, Ἀρχιερατικὸν Μνημόσυνον, προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, πρὸς τιμὴν καὶ μνήμην τοῦ τελευταίου αὐτοκράτορος τοῦ Βυζαντίου, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ὁ ὁποῖος τὴν 29ην Μαϊου 1453 ἐφονεύθη μαχόμενος καὶ ἀνθιστάμενος ἡρωϊκῶς εἰς τοὺς ἐπιδρομεῖς καὶ ἐπιδόξους κατακτητὰς τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων. Μετὰ τοῦ ἡρωϊκοῦ καὶ μάρτυρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ἔπεσαν ὑπερασπιζόμενοι τὴν ἔνδοξον Πρωτεύουσαν ἀ- ξιωματοῦχοι καὶ ἄνδρες, ἱερὸς κλῆρος καὶ λαὸς πολύς.

Τὸ μνημόσυνον τελεῖται ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἡρωϊκοῦ χριστιανοῦ αὐτοκράτορος καὶ ὑπὲρ τῶν ψυχῶν πάντων τῶν μετ’ αὐτοῦ πεσόντων. Ἡ εἰρηνικὴ καὶ ὀφειλετικὴ αὐτὴ ἐκδήλωσις τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας, τῆς ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ποὺ ὑπῆρξε συμπρωτεύουσα τῆς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ὑπαγορεύεται ἀπὸ τὸ ἱστορικὸν χρέος πρὸς τοὺς προγόνους μας καὶ ἀπὸ τὴν ἀναγκαιότητα ἐξ αἰτίας τῶν καιρῶν νὰ προβάλλωνται τὰ μεγάλα παραδείγματα τῆς φιλοπατρίας καὶ τῆς αὐτοθυσίας αὐτῶν πρὸς μίμησιν ὑπὸ πάντων.

Εἰς τὸ ἱερὸν Μνημόσυνον προσκαλοῦνται νὰ συμμετάσχουν πάν- τες ὅσοι ἐπιθυμοῦν ἐκ τῶν Ἀρχῶν, ὁ ἱερὸς Κλῆρος καὶ ὁ εὐσεβὴς Λαός.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...