Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 8 Μαρτίου 2015 - Κυριακή Β´ Νηστειών

᾿Εκεῖνος σηκώθηκε ἀμέσως, πῆρε τὸ κρεβάτι του καὶ μπροστὰ σ’ ὅλους βγῆκε ἔξω, ἔτσι ποὺ ὅλοι θαύμαζαν καὶ δόξαζαν τὸν Θεό.


Ο Απόστολος της Κυριακής 9 Μαρτίου 2015 - Κυριακή Β´ Νηστειών

Πρέπει νὰ μένουμε πιὸ σταθεροὶ στὶς ἀλήθειες ποὺ ἀκούσαμε, γιὰ νὰ μὴν ξεστρατίσουμε ποτέ.


Η «6η Μαρτίου 1910» στο έργο του Διονύσση Σαββόπουλου

Κύριε των Δυνάμεων, μεθ’ ημών γενού, άλλον γαρ εκτός σου βοηθόν, εν θλίψεσιν ουκ έχομεν. Κύριε των Δυνάμεων, ελέησον ημάς.


Πολύ βοηθάει τό βάδισμα, τό γυμναστήριο καί ἡ κολύμβηση.

Για την ορθόδοξη αντίληψη, το σπίτι και η οικογένεια αποτελούν την πρώτη και βασικότερη περιοχή της χριστιανικής ζωής της εφαρμογής των χριστιανικών αρχών στην καθημερινή ζωή.

Τὸ πένθος σὰν νερὸ σβύνει μὲ τὰ δάκρυα ὅλη τη φλόγα τῶν παθῶν καὶ ξεπλένει τὴν ψυχὴ ἀπὸ τὸν μολυσμὸ ποὺ προξενοῦσε στὴν ψυχή.

Νηστεία είναι η είσοδός μας και η συμμετοχή μας σε κείνη την εμπειρία του Χριστού με την οποία μας ελευθερώνει από την ολοκληρωτική εξάρτηση από την τροφή, την ύλη και τον κόσμο. 

Στους δύσκολους καιρούς που περνάμε καλόν είναι να ιδρώνει το χέρι μας πριν προσφέρει βοήθεια.

Χαίρε τύραννον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν.

«Χαῖρε σκέπη τοῦ κόσμου πλατυτέρα νεφέλης».

Πήγε στο αφεντικό και ζήτησε συγνώμη, λέγοντας ότι δεν μπορούσε να καταλάβει τι έχει συμβεί.

Κατά τήν ὀξεῖα φάση τῶν ἐμέτων ἔχουμε θορυβώδη φαινόμενα, τά ὁποῖα στήν οὐσία εἶναι ἄνευ σημασίας καί σταματοῦν ἀμέσως μετά τήν ἀνακούφιση τοῦ ἀσθενοῦς διά τοῦ ἐμἐτου.

῾Ο ἀπόστολος εἶναι σαφής: προβάλλει τήν αἰωνιότητα τοῦ Θεοῦ, τό ἄκτιστο καί ἄτρεπτο Αὐτοῦ ἐνόψει τοῦ τρεπτοῦ καί φθαρτοῦ τῆς κτιστῆς δημιουργίας.

Η Κυριακή Β΄ Νηστειών είναι αφιερωμένη στον μεγάλο Πατέρα και Διδάσκαλό άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, στο πρόσωπο του οποίου βλέπει τη συνέχεια της νίκης της κατά των αιρέσεων γενικώς, συνεπώς η Κυριακή αυτή προεκτείνει την προηγουμένη της Ορθοδοξίας.

Χειροτονία του Ιερολογιωτάτου Διακόνου π. Αριστείδου Πριονά, καταγομένου εκ Καλαβρύτων και αποφοίτου της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλά Ιωαννίνων.

Μιὰ λεπτὴ ἴνα δὲν μπορεῖ νὰ σὲ δέσει, οὔτε νὰ σὲ στραγγαλίσει.

Ακολουθία του Ενοριακού – Ασματικού Τυπικού, η οποία ετελείτο τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή στην Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως έως το 1204 και στην Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης έως την εποχή του αγ. Συμεών Θεσσαλονίκης, ο οποίος υπήρξε και ο μεταρρυθμιστής του Ασματικού Τυπικού.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...