Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012

Τά κρυπτά τῶν ἀνθρώπων

Ἀρχιμ. π. Καλλίνικος Νικολάου
« Ὁ Θεός θά κρίνη τά κρυφά τῶν ἀνθρώπων διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ»
Τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως μᾶς ὑπενθύμισε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀγαπητοί μου μᾶς θύμισε ὅτι θά ἔρθει μία ἡμέρα κατά τήν ὁποίαν ὁ θεός θά κρίνει τούς ἀνθρώπους. Ἡ κρίση τοῦ Θεοῦ θά εἶναι δίκαια καί ἀπροσώληπτος. Κανείς δέν θά μπορεῖ νά ἐξαπατήσει τόν δίκαιον κριτήν. Κανείς δέν θά μπορεῖ νά ὑποκριθεῖ νά ἀποκρύψει τήν ζωή του. Ἀλλά τά κρυπτά τῶν ἀνθρώπων θά φανερωθοῦν. Σέ αὐτά τά κρυπτά θά ἀναφερθοῦμε σήμερα

1) Τά κρυπτά

Τό πρῶτον πού πρέπει νά κάνουμε εἶναι νά μάθουμε ποιά θεωροῦνται κρυπτά κατά τήν ὀρθόδοξη ζωή καί πνευματικότητα. Κρυπτά θεωροῦνται οἱ πράξεις πού γίνονται καί δέν εἶναι γνωστές στούς ἀνθρώπους καί στό περιβάλλον μας τελείως

Εἶναι αὐτά τά ὁποία ἐμεῖς γνωρίζουμε καί κανείς ἄλλος.

Ἤ ἀγνοοῦν τίς πράξεις μᾶς πάρα πολλοί ἄνθρωποι. Ἐπίσης κρυπτά εἶναι οἱ σκέψεις μας, τά συναισθήματά μας, οἱ προθέσεις μας, οἱ διαθέσεις μας οἱ ἐπιθυμίες μας. Κρυπτά εἶναι ἡ κατάσταση τῆς ψυχῆς μας. Θέλω νά ἐπιστήσω τήν προσοχή ὅλων στό σημεῖο αὐτό διότι πολλοί δέν γνωρίζουν ὅτι ὅλα αὐτά θά φανερωθοῦν μία ἡμέρα. Δέν γνωρίζουν καί δέν προσέχουν. Τά κρυπτά αὐτά μπορεῖ νά εἶναι καί καλά καί κακά. Κρυπτές μπορεῖ νά εἶναι καί καλές πράξεις καί κακές πράξεις. Κρυπτή εἶναι ἡ κακία ἀλλά καί ἡ ἀρετή.

2)Τά κρυπτά θά φανερωθοῦν

Θά ἔρθει μία ἡμέρα κατά τήν ὁποία ὁλοκληρη ἡ ζωή μας θά φανερωθεῖ ἐνώπιον ὅλων καί θά γίνουν γνωστά τά πάντα. Ὅλοι θά μάθουν τίς πράξεις μας. Ὅλοι θά μάθουν τήν ποιότητά μας. Θά ἔλθουν στό φῶς οἱ σκέψεις, οἱ ἐπιθυμίες, οἱ διαθέσεις μας, τά συναισθήματά μας. Ὁ ἕνας θά μαθαίνει τά μυστικά τοῦ ἀλλοῦ καί ὅλοι θά πληροφοροῦνται τά πάντα γιά ὅλους. Γιά φανταστεῖτε αὐτή τήν φοβερή καί συγκλονιστική ὥρα κατά τήν ὁποία θά δημοσιεύονται ὅσα ἐμεῖς κρατούσαμε μυστικά καί κρυφά στήν καρδιά μας. Τότε θά γίνονται γνῶστες οἱ ἀθέατες πλευρές τῆς ψυχῆς καί τῆς ζωῆς μας. Τότε θά γνωστοποιοῦνται καί ἡ ἀρετή καί ἡ κακία μας. Τότε οὐδείς θά μπορεῖ νά ἀποκρύψει κάτι. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας προειδοποίησε λέγοντας μας «προσέχετε, διότι, δέν ὑπάρχει τίποτα κρυφό πού νά μήν μαθευτεῖ οὔτε μυστικό πού μήν γίνει γνωστό καί νά ἔλθει στό φῶς» (Λουκᾶ η΄ 17). Ἔτσι λοιπόν πληροφορούμαστε, ὅτι τά κρυπτά δέν θά μείνουν γιά πάντα κρυπτά ἀλλά θά ἔλθουν στό φῶς τῆς δημοσιότητος τά πάντα.

3) Ἔπαινος ἤ ντροπή

Τό ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς δημοσιότητας θά εἶναι ἄλλοι μέν νά θαυμάζωνται καί νά ἐπαινοῦνται καί ἄλλοι νά ἐλέγχωνται καί νά ντρέπωνται. Αὐτό θά ἐξαρτηθεῖ ἀπό τό περιεχόμενο καί τήν ποιότητα τῶν δημοσιευμένων. Ἄλλων θά φανερώνεται ἡ ἀρετή καί ἄλλων ἡ κακία. Ἄλλων θά ἀποκαλύπτεται ἡ ἀγάπη, ἡ ταπείνωση, ἡ μακροθυμία, ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ ἁγνότητα, ἡ ἐγκράτεια, ἡ νηστεία, ἡ προσευχή. Κι ἄλλων θά φανερώνεται ἡ ἐμπάθεια, ἡ πλεονεξία, ἡ ψευδολογία, ἡ ἀπιστία, ἡ κακία, ἡ ζήλεια, ὁ φθόνος, ἡ ἀσωτία, καί κάθε κακία καί ἀνομία. Ὅλα θά δημοσιεύονται καί τό πιό μικρό καί τό πιό ἐλάχιστο κίνημα τοῦ νοῦ καί τῆς καρδιᾶς μας.

Γι αὐτό ὁ Ἀπόστολος Παῦλος συμβουλεύει νά προσέχουμε μέ ποιό τρόπο οἰκοδομοῦμε τήν ζωή μας. Καί τί οἰκοδομοῦμε ; Μέ τί φορτώνουμε τήν ψυχή μας. Τήν στολίζουμε μέ ἔργα ἀρετῆς πού θά τήν δοξάσουν ἤ μέ ἔργα ἀσεβείας πού θά τήν ντροπιάσουν (Α΄ Κορ. γ΄ 12).

4)Ἐξάλειψη τῶν κακῶν

Τά ἔργα τῶν ἀνθρώπων δέν ἐξαλείφονται. Οἱ πράξεις μας, τά λόγια μας, οἱ ἐπιθυμίες μας, τά συναισθήματά μας, θά παραμένουν αἰωνίως. Οὐδείς μπορεῖ νά τά ἐξαφανίσει ἀπό τότε πού πραγματοποιήθηκαν. Καί διά μέν τά καλά ἔργα καλῶς νά παραμείνουν καί νά μήν ἐξαφανισθοῦν. Αὐτά χαρά καί τιμή καί ἔπαινο θά μᾶς φέρουν. Τί γίνεται ὅμως μέ τά κακά ἔργα, μέ τίς κακές καί ἁμαρτωλές πράξεις, μέ τίς ἁμαρτωλές σκέψεις καί τά κακά συναισθήματα; Πῶς νά ἀντέξουμε τόν ἔλεγχο καί τήν ντροπή γιά ὅλα;

Ἄς μήν ἀπελπιζόμαστε. Ὁ φιλάνθρωπος Κύριός μας κι αὐτό τό ἐφρόντισε. Βρῆκε τρόπο νά ἐξαλείφονται τά κακά ἔργα, οἱ πράξεις τῆς ντροπῆς καί τῆς ὀργῆς. Εἶναι τό μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως. Σ’ αὐτό μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἐξαλείφονται καί ἐξαφανίζονται τά κακά ἔργα τῆς ζωῆς μας καί οὐδείς πλέον μπορεῖ νά μᾶς κατηγορήσει οὔτε ἡ συνειδησή μας γι αὐτά. Ὅποια καί ἄν εἶναι αὐτά τά ἔργα κι ὅσα κι ἄν εἶναι συγχωροῦνται καί ἐξαλείφονται.

Ὀφείλουμε νά δοξάζουμε τόν πανάγαθο καί φιλάνθρωπο Κύριό μας πρῶτον μέν διατί μᾶς προειδοποίησε ὅτι δέν θά μείνει τίποτε κρυφό ἀπό τήν ζωή μας καί διότι μᾶς ἔδωσε τήν δυνατότητα νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τό βάρος καί τίς συνέπειες τῶν ἁμαρτωλῶν ἔργων.

Συγχρόνως ὅμως ὀφείλουμε νά ἀγωνισθοῦμε καί νά συγκεντρώσουμε τόν πνευματικό μας πλοῦτο πού εἶναι τά ἀγαθά καί καλά ἔργα. Μ’ αὐτά στολισμένοι θά ἐμφανισθοῦμε ἐνώπιόν Του, τά καλά ἔργα θά μᾶς χαρίσουν χαρά, τιμή, δόξα, κι ἔπαινο ὅταν φανερωθοῦν.

Ὅσοι ὅμως δυσκολεύονται νά πᾶνε στόν πνευματικό καί νά ἐξομολογηθοῦν τήν ἀσέβεια τῆς καρδιᾶς τους, ἄς πληροφορηθοῦν, ὅτι δέν θά μπορέσουν νά τήν ἔχουν κρυμμένη γιά πάντα. Θά φανερωθοῦν τά ἀσεβῆ ἔργα τους. Γι’ αὐτό τούς συμφέρει ἔστω καί γιά νά ἀποφύγουν τήν ντροπή καί τόν ἔλεγχο ἐνώπιον ὅλων νά φροντίσουν νά τά ἀποθέσουν καί νά ἀπαλλαγοῦν ἀπ’ αὐτά. Νά πᾶνε νά ἐξομολογηθοῦν. Εἶναι προτιμώτερη ἡ λίγη ντροπή πού θά αἰσθανθοῦν ἐνώπιον τοῦ πνευματικοῦ ἀπό τήν ντροπή πού θά αἰσθάνονται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἐνώπιον τῶν Ἁγίων, ἐνώπιον τῶν Ἀγγέλων. Κι αὐτή θά τήν αἰσθάνονται αἰώνια. Μήν ἀδιαφορεῖς ἀδελφέ, ἀλλά τρέξε πρόσπεσον στόν δίκαιο κριτή γιά νά λάβεις τήν ἄφεση. Ἀμήν

Πηγή: //www.imkby.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...