Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2013

Άρτης Ιγνάτιος: "Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιά νά μείνετε σταθεροί, ἑδραῖοι καί ἀμετακίνητοι στήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική μας Πίστη"

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί.
Μέγα καί θαυμαστό εἶναι τό γεγονός καί μυστήριο τῆς σαρκώσεως καί γεννήσεως τοῦ Λυτρωτοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί δικαίως τό ἑορτάζουμε μέ μεγάλη χαρά καί κάθε λαμπρότητα, ἄδοντες καί ψάλλοντες ὕμνους δοξολογίας, εὐχαριστίας καί εὐγνωμοσύνης.
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ταπεινώνεται, λαμβάνει σάρκα «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου», γεννᾶται στό ταπεινό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, ἔρχεται στή γῆ μας ὡς ἄνθρωπος τέλειος, ἀλλά καί ὡς τέλειος Θεός. «Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν». «Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί».

Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ὁ ἐρχομός Του στόν κόσμο, φανερώνει τήν ἀπέραντη ἀγάπη Του πρός τόν ἄνθρωπο. Ἦρθε ὁ Ἰησοῦς Χριστός «ἁμαρτωλούς σῶσαι». «Ἦλθε καλέσαι ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν». Ἦλθε νά μᾶς ἀποκαλύψει τήν ἀλήθεια τῆς πίστεως καί νά μᾶς προσφέρει τήν ἁγιαστική Του Χάρη. Μέσα στήν Ἁγία Του Ἐκκλησία, ὁ πιστός γεύεται τά σωτήρια δῶρα τῆς ἀλήθειας καί τῆς χάριτος. Ἔτσι ἀναγεννᾶται, ἀναπλάθεται, λυτρώνεται, ἐξαγνίζεται, ἁγιάζεται, σώζεται, θεώνεται. Βιώνει ἔντονα τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ στήν καρδιά του. Ἐφαρμόζει μέ προθυμία τό ἅγιο θέλημά Του. Ἀκολουθεῖ μέ συνέπεια τό παράδειγμά Του. Χαίρεται καί ἀπολαμβάνει τήν δική του προσωπική, πνευματική ἀναγέννηση, μέσα στό πνεῦμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, μετά πάντων τῶν Ἁγίων. Καί αὐτή τή χαρά καί ἀγάπη μοιράζεται μέ ὅλους τους ἀνθρώπους, τούς ὁποίους θεωρεῖ καί αἰσθάνεται ὡς ἀδελφούς του.

Ἀλλά πόσο θλιβερό εἶναι τό γεγονός; Τί τραγική εἰρωνεία! Ἐνῶ ἦλθε ὁ Χριστός στόν κόσμο, γιά νά μᾶς προσφέρει τά πολύτιμα αὐτά δῶρα, πολλοί ἄνθρωποι μένουν μακρυά Του. Ἐνῶ ἦλθε ὁ Λυτρωτής, ἐκεῖνοι μένουν ἀλύτρωτοι. Ἐνῶ ἦλθε ὁ φωτοδότης, ἐκεῖνοι μένουν στό σκοτάδι τῆς πλάνης, τοῦ ψεύδους, τῆς ἀγνοίας. Ἐνῶ ἦλθε ὁ ἐλευθερωτής, πολλοί συνεχίζουν νά ζοῦν στά δεσμά τῶν παθῶν, τῆς κακίας τῆς ἀνηθικότητος, τῆς ἀδικίας καί τόσων ἄλλων ἐλαττωμάτων. Ἐνῶ ἦλθε ὁ Ἰατρός τῶν ψυχῶν, αὐτοί ἐξακολουθοῦν νά μένουν ἀθεράπευτοι καί ὁδηγοῦνται στόν ψυχικό μαρασμό καί στόν πνευματικό θάνατο. Ἐνῶ ἦλθε ὁ Χριστός, τό φῶς ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή, τόσοι πολλοί προτιμοῦν τό σκοτάδι, τό ψέμμα, τόν θάνατο. Δυστυχῶς γιά πολλούς ἀνθρώπους ὁ Χριστός παραμένει ἄγνωστος, ξένος καί περιφρονημένος.

Ἀγαπητοί μου. Σεῖς ζεῖτε κοντά στό Χριστό. Εἶσθε παιδιά Του καί ζωντανά μέλη τῆς Ἁγίας Του Ἐκκλησίας. Πιστεύετε στή Γέννησή Του, στήν Ἁγία Του Διδασκαλία, στό Πάθος καί τήν Σταυρική Του Θυσία, στήν Ἀνάσταση καί Ἀνάληψή Του. Γεύεσθε τήν λυτρωτική καί ἁγιαστική Χάρη τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων. Ἀγωνίζεσθε «τόν καλόν ἀγώνα τῆς Πίστεως».

Χρειάζεται ὅμως μεγάλη προσοχή, γιά νά μείνετε σταθεροί, ἑδραῖοι καί ἀμετακίνητοι στήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική μας Πίστη. Νά μήν παρασύρεσθε ἀπό τά κηρύγματα τῆς ἀθεΐας, τοῦ ὑλισμοῦ, τῶν αἱρέσεων καί τίς προκλήσεις τῆς ἁμαρτίας. Μείνετε ἑνωμένοι μέ τό Χριστό καί τήν Ἐκκλησία. Ἀφῆστε τόν ἑαυτό σας μέ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στήν ἀγάπη τοῦ δί ̓ἡμᾶς σαρκωθέντος Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιά νά ἀπολαύσετε πλουσίως τά ἀνεκτίμητα δῶρα τῆς ἀγάπης Του.

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ

Ὁ Μητροπολίτης
 Ὁ Ἄρτης Ἰγνάτιος Δ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...