Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

Η ετήσια Σύναξη του κλήρου της Ιεράς Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελιτής

Ἡ Σύναξις τοῦ Κλήρου τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης εἰς τήν Perugia, διεθνῆ πόλιν τῶν φοιτητῶν καί μαθήσεως τῆς Ἰταλικῆς φιλολογίας, εἶχεν ἀρίστην ἐπιτυχίαν, ἐνίσχυσε τούς ἐφημερίους καί τούς συνεργάτας αὐτῶν, καί ἐπλήρωσε τάς καρδίας αὐτῶν χάριτος καί ἀγάπης Θεοῦ, καθόσον, μέ τήν συνάντησιν ταύτην, ἐνδυναμοῦται ἡ γνωριμία καί ἡ φιλία αὐτῶν, θερμαίνεται ὁ ζῆλος αὐτῶν καί ὁ σεβασμός καί ἡ ἀγάπη γίνονται βιώματα καί ζῶσα ἐλπίδα, ἕτοιμοι νά μεταδώσουν εἰς τούς ἐνορίτας αὐτῶν τά αἰώνια σωτήρια μηνύματα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἰδιαιτέρα ἐντύπωσιν προὐκάλεσε τό Σεπτόν Πατριαρχικόν Γράμμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, τό ὁποῖον ἀνεγνώσθη κατά τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνάξεως, τήν 1ην Μαΐου.

Εἰς τήν Σύναξιν ταύτην, ἡ ὁποία εἶχεν ὥς θέμα: «Ἡ Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου», θέμα ἐπίκαιρον καί διαχρονικόν, κάμνει νά ζῇ μέσα εἰς τήν καρδίαν κάθε Ὀρθοδόξου ὁ Ἅγιος Συγγραφεύς της, ὁ Πατήρ τῆς ἀγάπης, τοῦ διαλόγου καί τῆς φιλανθρωπίας. Εἰς τήν Σύναξιν προσῆλθον ὅλοι οἱ ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως, ἐκτός τριῶν δεδικαιολογημένων περιπτώσεων, καί ἕκαστος ἐξ αὐτῶν ἀνέπτυξε τό θέμα του κατά θαυμάσιον τρόπον, καταχειροκροτούμενος εἰλικρινῶς ὑφ’ ὅλων τῶν παρακολουθησάντων τήν Σύναξιν ταύτην. Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης, Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ.κ. Γεννάδιος, ἀνέπτυξε τό θέμα: «Τό θέλημα τοῦ Θεοῦ εἰς τήν Λειτουργίαν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου», θέμα τό ὁποῖον, δυστυχῶς, μέχρι σήμερον, δέν ἀνεπτύχθη καί δέν ἐγνωρίσθη ὡς θά ἔπρεπεν εἰς τήν συνείδησιν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, διότι ἡ γνῶσις τοῦ σπουδαίου τούτου θέματος διά τήν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου ἐξάγει τόν ἄνθρωπον έκ τῆς καθημερινότητος καί ἐνισχύει αὐτόν εἰς τό ἀκολουθεῖν καί πράτειν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Δέον νά σημειωθῇ ὅτι εἰς τήν Σύναξιν ἔλαβον μέρος καί αἱ δύο Ἡγουμένισσαι τῆς Μητροπόλεως, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Βαρβάρας ἐν Μοντανέρ, Σεβαστιανῆς μοναχῆς καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἠλιού τοῦ Νέου καί Φιλαρέτου τοῦ Κηπουροῦ ἐν Σεμινάρᾳ, Στεφανίας μοναχῆς, καθώς καί ἡ Δρ Ἐλισάβετ Φιμιάνη, ἐκ Νεαπόλεως.

Τήν τελευταίαν ἥμέραν τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερατικῆς ταύτης Συνάξεως, Σάββατον 3 Μαΐου, ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἑλληνορθόδοξον Ἱερόν Ναόν τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Γερασίμου τοῦ νέου, τοῦ ἐκ Κεφαλληνίας, εἰς τήν ὁποίαν συμμετεῖχον πλεῖστοι ὅσοι ἱερεῖς καί διάκονοι τῆς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης. Κατ’ αὐτήν ἔλαβε χώραν μία νέα χειροτονία εἰς Διάκονον, τοῦ Οὐκρανοῦ μοναχοῦ Μεθοδίου, κατά κόσμον Κωνσταντίνου Ἀρταμώφ, εἰς ὅν ἐδόθη τό ὄνομα Μεθόδιος πρός τιμήν τῶν Ἰσαποστόλων Θεσσαλονικέων ἀδελφῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, Φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Ὁ νέος διάκονος ἐν συνεχείᾳ ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος καί προορίζεται διά τήν νέαν ἐνορίαν εἰς τήν πόλιν Gioia Tauro ἐν Καλαβρίᾳ, ἔνθα διαμένουν ἑκατοντάδες Ὀρθόδοξοι. Ἡ Μητρόπολις Ἰταλίας εἰς ὁλίγον χρονικόν διάστημα θά ἐμπλουτισθῇ μέ πέντε νέους ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι, μέ ἔνθεον ζῆλον καί προθυμίαν θά διακονήσουν ὅλους τούς Ὀρθοδόξους ἀδελφούς ἡμῶν, ἄνευ διακρίσεων, ἕτοιμοι νά ἐπέμβουν εἰς πᾶσαν ἀνάγκην αὐτῶν καί δύσκολον περίπτωσιν, μέσα εἰς τά πλαίσια τῶν δυνατοτήτων αὐτῶν.

Τά ΜΜΕ ἀνεφέρθησαν εἰς τήν Σύναξιν ταύτην καί μάλιστα εἰς τήν μεταξύ τοῦ Σεβασμιωτάτου Καρδιναλίου Gualtiero Bassetti, Ἀρχιεπισκόπου τῆς πόλεως καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου συνάντησιν εἰς τόν περίλαμπρον Καθεδρικόν Ναόν, τήν ὁποίαν ὁ Καρδινάλιος ἐνεγκωμίασε καί ἐθεώρησεν αὐτήν ἱστορικόν γεγονός δι’ ὁλόκληρον τήν Περιφέρειαν τῆς Οὔμπρια. Ὁ Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος εἶχεν ἐπίσης ἰδιαιτέραν συνάντησιν μετά τοῦ πρώτου πολίτου κ. Wladimiro Boccali, εἰς τό Δημαρχεῖον τῆς πόλεως. Δέον νά σημειωθῇ ὅτι ἡ παρουσία καί ἡ συμπαράστασις εἰς τήν Σύναξιν τοῦ Ἕλληνος Ἐπιτίμου Προξένου κ. Κωνσταντίνου Χριστογιάννη ἄφησεν ἀρίστας ἐντυπώσεις. Τήν αύτήν συμπεριφοράν ἐπέδειξε καί ὁ Ἐπίτιμος Πρόξενος τῆς Κύπρου κ. Γεώργιος Φελλᾶς.

Διοργανωτής τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως ἦτο ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Perugia Οἰκονόμος π. Γεώργιος Χακίτσε, ἐκ Γεωργίας καταγόμενος, ὁ ὁποῖος ᾐργάσθη καί συνῃργάσθη κατά θαυμαστόν τρόπον μέ τόν Πρωτοσύγκελλον Ἀρχιμανδρίτην Εὐάγγελον, φροντίσαντες, ὅλως ἰδιαιτέρως διά τήν εὕρεσιν καταλυμμάτων, διά τήν τάξιν, καί γενικῶς διά τήν ἀρίστην διεξαγωγήν τοῦ ὅλου προγράμματος τῆς Συνάξεως.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...